Reglement NK Snelschaken voor Clubteams

Wijzigingen voorbehouden!

1. Algemeen

 1. Er wordt gespeeld volgens de FIDE-Regels voor het Schaakspel (versie 1 januari 2018), waarbij artikel B4 van aanhangsel B. Regels voor Snelschaak van toepassing is.
 2. De bedenktijd bedraagt 3 minuten per persoon per partij met 2 seconden increment per zet vanaf zet 1. 

2. Teams en opstelling van de spelers

 1. Een team bestaat uit 4 spelers die gelijktijdig een wedstrijd spelen. Een vijfde speler mag als reserve aan het team worden toegevoegd. Alle spelers moeten lid zijn van de betreffende vereniging.
 2. Van de opgegeven bordvolgorde mag niet worden afgeweken. Wanneer één van de basisspelers niet aan een wedstrijd deelneemt, speelt de reservespeler op het 4e bord.
 3. Elke speler is maar speelgerechtigd voor één team.
 4. Voor het bepalen van de gemiddelde rating van een team zijn de hoogste vier ratings bepalend. Daarbij worden achtereenvolgens gebruikt:
 5. a. de FIDE-snelschaakrating
  b. indien deze niet beschikbaar is; de FIDE-rapidrating
  c. indien deze niet beschikbaar is; de (gewone) FIDE-rating
  d. indien deze niet beschikbaar is; de KNSB-rating 

3. Indeling en verloop van de wedstrijden

 1. Er wordt gespeeld in één groep.
 2. Er worden 9 dubbele ronden (ronden 1 tot en met 18) gespeeld.
 3. Er wordt gespeeld volgens Zwitsers systeem. Om het toernooiverloop te bespoedigen worden enkele ronden ingedeeld op basis van de stand waarin de resultaten van de laatst gespeelde ronde niet zijn opgenomen (zogenoemd na-ijlend Zwitsers). Dit houdt in dat de indeling voor ronde 3 (en dus ook 4) wordt gebaseerd op de stand na ronde 1 en de resultaten van ronde 2 hierin niet worden meegenomen. Dit geldt eveneens voor de indeling van de ronden 5/6, 9/10, 11/12 en 13/14. De indelingen worden gemaakt met het programma SwissManager.
 4. Elke dubbele ronde bestaat uit twee wedstrijden tegen hetzelfde team, die direct na elkaar worden gespeeld. De teamopstelling dient in beide wedstrijden hetzelfde te zijn.
 5. De eerste wedstrijd heeft het eerstgenoemde team wit aan bord 2 en 4, de tweede wedstrijd aan bord 1 en 3.
 6. De matchpunten worden voor beide wedstrijden apart bepaald.
 7. De toernooileiding kan van het bovenstaande afwijken als dit wenselijk wordt geacht voor een goed toernooiverloop.

4. Prijsverdeling

 1. De eindstand wordt bepaald op grond van achtereenvolgens de volgende criteria:
  a. Het aantal behaalde matchpunten
  b. Het aantal behaalde bordpunten
  c. Het onderling resultaat
  d. De weerstandspunten (op basis van matchpunten)
  e. De Sonneborn-Berger punten (op basis van matchpunten)
  f. Loting
 2. De winnaar mag zich Nederlands Kampioen Snelschaken voor Clubteams 2020 noemen.
 3. Geldprijzen worden gedeeld, indien meerdere teams hetzelfde aantal match- en bordpunten hebben behaald.
 4. Niet bij de prijsuitreiking opgehaalde prijzen vervallen aan de organisatie.

5. Aanwezigheid

 1. Het toernooi (de eerste ronde) begint om 11.00 uur. Ingeschreven teams dienen zich vóór 10.45 uur aan te melden.
 2. Indien een team te laat is voor de eerste ronde, zal dat team daarvoor een reglementair verlies toegekend krijgen. Indien een team ook bij aanvang van de tweede ronde nog niet aanwezig is, zal het uit de stand worden verwijderd.
 3. Van het hierboven gestelde kan uitsluitend worden afgeweken, indien de organisatie tijdig van de vertraging op de hoogte is gebracht met een aan de teamleider bekend gemaakt telefoonnummer. In dat geval zal het team voor elke afwezige ronde een reglementair verlies toegekend krijgen.

6. Aanvullende Bepalingen

 1. Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te zijn. Het gebruik van een mobiele telefoon, daaronder begrepen het geluid maken door een mobiele telefoon, wordt bestraft met het verlies van de betreffende partij. Het bij zich dragen van een mobiele telefoon wordt niet bestraft.
 2. De verzuimtijd als bedoeld in artikel 6.7 bedraagt 3 minuten.
 3. De resultaten worden aangeboden aan de FIDE voor verwerking in de snelschaakrating.
 4. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de hoofdarbiter.

Slotopmerkingen (toelichting bij de FIDE-Regels)

 1. Mat beëindigt de partij onmiddellijk. De partij is verloren voor diegene wiens koning mat staat, ook al blijkt vervolgens dat een of beide vlaggen zijn gevallen.
 2. De partij is remise als een stelling is ontstaan waarin geen van beide spelers de koning van zijn tegenstander mat kan zetten met welke reeks van reglementaire zetten dan ook, ook al blijkt vervolgens dat een of beide vlaggen zijn gevallen. 
 3. Als beide vlaggen zijn gevallen, is bepalend welke vlag als eerste is gevallen.
 4. Aanraken is zetten als een reglementaire zet mogelijk is.
 5. Losgelaten is gezet, tenzij het een onreglementaire zet betreft. Een onreglementaire zet kan worden teruggenomen voordat de klok is ingedrukt.
 6. Het slaan van de koning slaan is een onreglementaire zet.
 7. Bij de eerste onreglementaire zet in een partij wordt aan de bedenktijd van de tegenstander 1 minuut toegevoegd. Bij een tweede onreglementaire zet kan de partij verloren verklaard worden.
 8. Als men een pion laat promoveren, dan is de keuze voor een nieuw stuk definitief als het nieuwe stuk het promotieveld heeft aangeraakt. Dus een toren blijft een toren, ook als die op zijn kop staat (en is dus geen dame zoals dat vroeger gebruikelijk was).
 9. Een speler dient met dezelfde hand de klok in te drukken als waarmee de zet is gedaan.
 10. Stukken dienen in de eigen bedenktijd rechtgezet en op het juiste veld geplaatst te worden. Overtreding hiervan kan bestraft worden met aftrek van bedenktijd (en daarmee ook met het verlies van de partij).
 11. De klok blijft staan op de plaats waar deze door de wedstrijdleiding is geplaatst (zwart beslist niet waar de klok staat).
 12. Klok en stukken dienen humaan behandeld te worden (niet op klok slaan).
 13. Tijdens de partij kan een arbiter ingrijpen, bijvoorbeeld bij onreglementaire zetten of bij het vallen van een vlag.